Tron som helar, 7 söndagen under året 2012

Mina vänner, Gud vill och gör nya saker med oss varje dag. Det glada budskapet är att Du inte är en färdig produkt utan Gud skapar Dig på nytt varje ögonblick. Dag efter dag förvandlar han oss lite i taget, härlighet efter härlighet för att vi ska bli mer och mer de människor han har kallat oss till. Han vill att vi ska gå in i vår Faders löften. Gud vet vad han gör med oss. Svårigheter som möter oss på vår väg formar oss till bättre människor, renade, starka och fria. Varje svår omständighet kan bli en möjlighet till tillväxt. Gud har ingen intention att göra livet svårt för oss. Nyckeln är att Du blir godkänd i prövningar, för våra lidanden i denna tid är ingenting jämfört med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår (Rom 8:18). I dagens evangelium möter vi människor som visar oss hur vi bör leva vår tro.

Mötet mellan Jesus och den lame och de som firade ner honom från taket i dagens evangelium (Mark 2:1-12), och i synnerhet de ord som Jesus riktar till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem", hjälper oss att bli medvetna om hur viktig tron är för de som tyngda av lidanden och sjukdomar söker sig till Herren. I berättelsen noterar vi att Herren är nära dem som lider, särskilt de sjuka. Människor som i sitt lidande och sin sjukdom i kropp och själ, ropar till honom kan vara säkra på att Guds kärlek aldrig överger dem.

Att tron är viktig för den som kommer till Herren vill Kyrkan betona genom att fira ett Trons år med början den 11 oktober 2012. "Detta blir ett unikt och värdefullt tillfälle att återupptäcka trons styrka och skönhet, att reflektera över dess innehåll och att ge ett vittnesbörd om det i det dagliga livet (Det apostoliska brevet Trons Port den 11 oktober 2011). Tron är ankaret som måste näras av Guds ord, av personlig bön och av sakramenten.

När vi läser evangeliet ser vi att Jesus har en särskild omsorg om de sjuka. Han instiftade två helande sakrament för dem: Försoningens sakrament och De sjukas smörjelse. I varje helande eller botande berättelse i evangeliet kan vi notera en koppling mellan omvändelse, försoning och helande. Helande förutsätter en omvändelse, en tro som säger: "Gud, Jag har gjort fel, Du har rätt. Förlåt mig och hela mig". Det är denna tro som öppnar helandets port för de som söker möta Herrens helande kraft. Denna koppling mellan försoning och helande framträder idag när Jesus säger till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna". Jakobs brev bekräftar att handlingen De sjukas smörjelse som sakrament redan fanns i den första kristna församlingen (5:14-16). Med detta visar Gud sin ömhet för de som lider och påminner de kristna om att det som har gjorts för de minsta, det har också gjorts mot Jesus själv (Matt 25:40). Jesus sände ut sina lärjungar för att hela deras sår (Matt 10:8; Luk 9:2).

Den helige Augustinus skriver om helandets sakrament: "Gud helar alla dina sjukdomar. Var därför inte rädd, alla dina sjukdomar skall bli botade... Du måste bara låta honom bota dig och du får inte visa Hans hand från dig " (Utläggning av Ps 102:5; PL 36, 1319-1320). Detta sakrament är Guds verktyg som gör Kristi helande kraft närvarande för alla som närmar sig det. Kyrkan har till sin huvuduppgift att förkunna evangeliet, Guds rike. Konkret innebär detta att göra himmelriket närvarande. Därför måste Kyrkans förkunnelse vara en helandets process, att ge de förkrossade bot" (Jes. 61:1) i enlighet med Jesu uppdrag till lärjungarna (Luk 9:1-2, Mark 6:7-13). Gud är rik på barmhärtighet (Ef 2:4).

Redan i 2 Moseboken (15:26) talar Gud om att han är en helande Gud (15:25). Gud frälser inte bara själen utan också kroppen. Det är en holistisk frälsning som Jesus erbjuder alla som tar emot budskapet om Guds rike. För att betona vikten av att be för de sjuka hålls varje år den 11 februari på minnesdagen av Vår Fru av Lourdes Världsdagen för de sjuka. Genom detta uttrycker Kyrkan omsorg och medkänsla för alla som lider av sjukdomar. Detta är en viktig aspekt av vittnesbörd för Evangeliet genom att följa Kristi exempel, han som vandrade runt och gjorde gott, botade sjuka och befriade människor från det onda. Kyrkan kommer att högtidlighålla Världsdagen för de sjuka i Tyskland den 11 februari 2013. Mer och mer lyfter Kyrkan fram vikten av helande sakrament i den kristnes liv. De som arbetar inom hälsovården eller tar hand om de sjuka i vårdinrättningar eller hem uppenbarar på ett påtagligt sätt Jesu omsorg för de sjuka. Som kristna är vi kallade att vara de sjukas tjänare, tecken och verktyg för Kristi medlidande som måste nå ut till varje människa som lider.

Vi behöver inte tänka på vad förr har varit eller bry oss om vad tråkigheter har skett (Jes 43:18-19).  Det som är viktigt är att se de nya saker som Gud gör för, i och med oss. Rädsla för misslyckande hindrar oss att försöka pröva Guds ord, att omsätta det i praktiken. Genom att leva på ett sätt som vi inte är skapade till förlorar vi vilka vi är. Den bibliske Job ropade att det som han fruktade hade hänt honom. Vår rädsla gör ofta att det som vi fruktar händer oss. Vår rädsla med vilken vi bygger murar runt oss blir samtidigt murar som fängslar oss. Men Gud skapar väg i öknen och strömmar i ödemarken. Han förlåter oss våra synder och kommer inte ihåg våra missgärningar. På vår sjukbädd ska han stå oss bi. Vårt lidande förvandlar han till välsignelse. I Jesus finns bara ett ja. Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi vårt Amen, Gud till ära. Att återfå fysisk hälsa är ett tecken på den frälsning som Gud ger oss genom Kristus och får sitt uttryck i dagens text när Jesus säger: Mitt barn, dina synder är förlåtna" Om vi kan här och nu med Aposteln Paulus bekänna att i Jesus finns bara ja, kan vi gå in i detta ögonblick till den underbara värld som Gud har lovat oss som sätter vårt hopp till honom. Genom Jesus, låt oss säga vårt Amen! Med de som bevittnade att den lame gick, kan vi ropa i häpen glädje: "Aldrig har vi sett sådant". Hos Jeremia läser vi: Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte känner" (33:3). Med Paulus kan vi uttrycka: "Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan" (Rom 8:28).

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen